De kleine lettertjes

Kleine lettertjes zijn nooit in het voordeel van de consument. Algemene voorwaarden worden gewoonlijk geschreven om  aansprakelijkheid te beperken.

De wet en regelgeving geeft aan wat over en weer verwacht mag worden: De advocaat krijgt opdracht van de cliënt. De advocaat belooft zich in te spannen voor de zaak van de cliënt maar kan geen resultaat beloven. De beslissing om te gaan procederen is aan de cliënt, de advocaat geeft aan wat de mogelijke en te verwachten uitkomsten zullen zijn. De advocaat zet het advies zwart op wit voor de cliënt. Als er onderling geen vertrouwen meer bestaat geeft de advocaat de opdracht terug.

 

Als het fout gaat

Het kan gebeuren dat u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent over mijn optreden. Mogelijk hebt u daardoor zelfs schade geleden.

Ik stel het op prijs als u mij laat weten wanneer u ontevreden bent. Mijn kantoor kent een klachtenregeling die u hier kunt downloaden. Als iemand ontevreden is zal ik- aan de hand van het door de cliënt in te vullen klachtenformulier – eerst zelf  beoordelen of ik een fout gemaakt heb. Indien de uitkomst is dat ik tekortgeschoten ben wil ik dan graag met u bespreken hoe ik dat goed kan maken. Een externe klachtenfunctionaris ziet toe op correcte afhandeling van de klachten.

Advocaten zijn onderworpen aan het Tuchtrecht van de Orde van Advocaten. Als u van mening bent dat ik op uw klacht niet toereikend heb gereageerd kunt u een klacht indienen bij de Deken van de Haagse Orde van Advocaten.

Voor schade die bij de uitoefening van het beroep kan ontstaan (bijvoorbeeld door het laten verstrijken van een fatale termijn) zijn advocaten verplicht verzekerd. Ik ben verzekerd bij de Nationale Nederlanden Schadeverzekeringsmaatschappij NV te Den Haag.

advies en proces